BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie V - ZP-PNU/D/2020/12/57
Wersja z: 2021-05-11 14:29:49. Zapisał: Administrator

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2020/12/57
Data ogłoszenia: 24.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

--

Ogłoszenie o sprostowaniu (21.01.2021) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.01.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (21.01.2021) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (21.01.2021) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (17.02.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.02.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (17.02.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (17.02.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (17.02.2021) [RTF]

--

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (05.03.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.05.2021) [PDF]


You are here  : Home