BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowobadawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2020/12/60

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2020/12/60
Data ogłoszenia: 31.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 3 – Wzór umowy - Część 2 i 3 [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.02.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.02.2021) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (25.02.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (25.02.2021) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (09.03.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (09.03.2021) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (17.03.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 (17.03.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4 (17.03.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (17.03.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (17.03.2021) [RTF]

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - Część 1 - modyfikacja (17.03.2021) [PDF]
Załącznik nr 3 – Wzór umowy - Część 2 i 3 - modyfikacja (17.03.2021) [PDF]

--

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (02.04.2021) [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 2 i 3 (29.06.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-31 14:20:12
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-31 15:21:23
Odsłon: 896
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowobadawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2020/12/60