BIP PAN Olsztyn

Dostawa energii elektrycznej dla budynków IRZiBŻ PAN w Olsztynie przy ul. Tuwima 10, przy ul. Bydgoskiej 7 oraz ośmiu miejsc poboru w Oddziale w Popielnie - ZP-PNU/D/2020/06/28

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2020/06/28
Data ogłoszenia: 27.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.11.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (19.11.2020) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (30.11.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (30.11.2020) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (09.12.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (09.12.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (09.12.2020) [PDF]

--

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (23.12.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.01.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-10-27 14:52:13
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-10-27 15:52:55
Odsłon: 1129
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa energii elektrycznej dla budynków IRZiBŻ PAN w Olsztynie przy ul. Tuwima 10, przy ul. Bydgoskiej 7 oraz ośmiu miejsc poboru w Oddziale w Popielnie - ZP-PNU/D/2020/06/28