BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie III - ZP-PNU/D/2020/07/29

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2020/07/29
Data ogłoszenia: 10.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.07.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.07.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (28.07.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (28.07.2020) [RTF]

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej& [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (18.08.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1 i 2 (23.09.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w w częściach 3 i 4 (23.09.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-07-10 11:02:02
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-07-10 13:05:57
Odsłon: 846
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie III - ZP-PNU/D/2020/07/29