BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2020/02/11

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2020/02/11
Data ogłoszenia: 24.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

--

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.02.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (28.02.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (28.02.2020) [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (28.02.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (28.02.2020) [RTF]

--

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (26.03.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 (26.03.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 2 i 3 (15.04.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-02-24 11:26:25
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-02-24 12:28:32
Odsłon: 1142
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2020/02/11